2019 | rûntsje hûntsje

tekst | Wessel de Vries
 | Tatiana Pratley
 |Sjoerd Blom | Eline de Vries
 | Sarah Nixon
poppen (Hûntsje en Mûs) | Ineke Duivenvoorde
 | Laurens van der Meulen
 | Nina Thunnissen
 Jan Bruinsma | Aart Laferte | Rutger van der Hout
 | Jan Bruinsma |Aart Laferte | Martina Bauer
 Oedske de Jong en Kim Nieuwenhout
 Jannie van der Veen | Sytse Jansma